Monthly Archives: March 2015

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 2

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 2

Antroje savo darbo dalyje įkėliau summary, juk ne visi studentai geba valdyti užsienio kalbą, susipažinkite, galite panaudoti, tik nepersistenkite.

SUMMARY

Vardas, pavardė

Effective containers carriage analysis according to containers ship ‘Norasia Alya‘

Higher, non-university type, studies graduation paper about containers carriage, its charge and income. This graduation paper consists of 37 pages, 13 pictures, 9 charts, 16 literary items and 1 annex.
The main idea, problem. Total world trade shipping tonnage and freight size constantly grow, as a result special container ships demand is increasing. Moreover, the containers carriage price is also a very significant point.
Research object – the containers carriage charge, income and economical benefit.
Research aim – to analyse the effective containers carriage according to container ship ‘Norasia Alya‘.
Objectives:
1. To ascertain the main notions which are used in the graduation paper;
2. To analyse the main seacraft charges’ groups;
3. To explore the container ship charges and income results.
Research methods – literature and the internet database analysis, statistical data interpretation and generalization.
Conclusions and proposals. All kinds of charges which influence freight price were discussed in this graduation paper. According to the given information, global economical and political situation we can make the conclusion that freight prices will not grow but will be steady. The Baltic region is very promising in containers loading, so Klaipeda seaport containers terminal stations’ operators should use them better and intensify labour there.

1 dalis (pradžia).

3 dalis.

Dalis įkelta ramiai ir be jokių trukdžių: 2015-03-13

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė PRADŽIA

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė PRADŽIA

“Aukštųjų neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas apie konteinerių pervežimą ir su tuo susijusias išlaidas bei pajamas. Darbą sudaro 37 puslapiai, 13 paveikslų, 9 lentelės, 16 literatūros pozicijų, 1 priedas.”

LIETUVOS JŪREIVYSTĖS KOLEGIJA

KATEDRA

Studijų programa: Uosto ir laivybos valdymas
Specializacija: Laivybos valdymas
KONTEINERINIŲ PERVEŽIMŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ KONTEINERVEŽIO „NORASIA ALYA“ REISO PAGRINDU
PROFESINIO BAKALAURO DARBAS
Darbo autorius:
Darbo vadovas:
Recenzentas:

Klaipėda, 2009
SANTRAUKA

(vardas, pavardė)

Konteinerinių pervežimų efektyvumo analizė konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu

Aukštųjų neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas apie konteinerių pervežimą ir su tuo susijusias išlaidas bei pajamas. Darbą sudaro 37 puslapiai, 13 paveikslų, 9 lentelės, 16 literatūros pozicijų, 1 priedas.
Pagrindinė idėja, problema. Bendras pasaulio prekybos laivyno tonažas ir jūra pergabentų krovinių apimtis nuolat auga, todėl didėja specializuotų konteinerių gabenimo laivų paklausa. Be to, reikia nepamiršti, jog organizuojant konteinerių pervežimus, ypatingą reikšmę turi konteinerių pervežimo kaina.
Tyrimo objektas – konteinerinių pervežimų išlaidos, pajamos ir ekonominė nauda.
Darbo tikslas – išanalizuoti konteinerinių pervežimų efektyvumą konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu.
Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti pagrindines sąvokas, kurios naudojamos laivo reiso ekonomikos įvertinimui;
2. Išanalizuoti pagrindines jūrų transporto išlaidų grupes;
3. Išnagrinėti konteinervežio reiso išlaidų ir pajamų rezultatus.
Tyrimo metodai – literatūros ir interneto bazių duomenų analizė, statistinių duomenų interpretacija ir jų apibendrinimas.
Pagrindiniai rezultatai, išvados, siūlymai. Buvo apžvelgti visi bendrųjų išlaidų faktoriai įtakojantys frachto kainas rinkoje. Atsižvelgus į pateiktus duomenis, pasaulinę ekonominę bei politinę padėtį, galima nuspėti, jog artimiausiu metu frachto kainos mažai tikėtina, kad padidės, tačiau ir nebekris, o išliks tokioje pat pozicijoje. Baltijos regionas yra laikomas labai perspektyviu konteinerių krovos atžvilgiu ir Klaipėdos uosto konteinerių terminalų operatoriai turi orientuotis ne į naujų krantinių statybą, bet į geresnį pačių terminalų panaudojimą ir darbo juose intensyvinimą.

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia įkelta gražią dieną: 2015-03-13