Tag Archives: Norasia Alya

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 6

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 6

“Laivo savininkas gali taip pat turėti su konteineriais susijusių išlaidų. Jos yra priskiriamos prie krovinių išlaidų.”

1.1 KONTEINERIŲ GABENIMO PROCESO YPATUMAI
Jūrų transporto išlaidas galima apibrėžti kaip laivo frachtuotojo išlaidas. „Frachtas – mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių ar keleivių pervežimą, kuris yra nustatomas kiekvieno susitarimo momentu prieš vežimą, atsižvelgiant išlaidas susijusias su jūrų transportu“ (Tarptautinių žodžių žodynas,1985). Frachto savikaina užsakovams susideda iš jūrų transporto išlaidų, komisinių rinkliavų brokeriams ir laivo savininko pelno. Kasdien laivo savininkui reikia gauti pajamų tiek, kad būtų padengiamos jo išlaidos. Transporto išlaidų analizė yra labai svarbi, norint įvertinti frachto įkainius ar tarifus. Jūrų transporto išlaidos laivininkystėje susideda iš penkių išlaidų grupių pagal priimtą išlaidų grupavimą (13 pav.):

13 pav. Jūrų transporto išlaidų tradicinis grupavimas.

Laivo savininkas gali taip pat turėti su konteineriais susijusių išlaidų. Jos yra priskiriamos prie krovinių išlaidų. Pirmosios trys išlaidų grupės yra sujungiamos į „pastovių išlaidų“ grupę. Pastovios išlaidos susidaro, nepriklausomai nuo to, ar laivas yra reise, ar tuščiai stovi uoste. Jūrų transporto išlaidos yra skaičiuojamos skirtingose laiko skalėse pagal rezultatų analizę. Išlaidų apskaita yra atliekama kasmet.
Toks skaičiavimas yra reikalingas įvairiose situacijose, taip pat atliekant čarterinį reisą. Nors frachto suma bus nustatoma pagal rinkoje vyraujančias kainas, reikės įvertinti ir ekonomiškai nustatyti geriausią kelionės maršrutą bei įsitikinti, kad yra nustatytas optimalus įkainis. Po vežimo yra tikslinga sumuoti atskirų reisų rezultatus – paruošti kelionės ataskaitą.
Laivininkystėje nėra bendrų išlaidų dydžių standartų. Skirtingos įmonės turi skirtingas pridėtines išlaidas, o eksploatacinės išlaidos priklauso nuo laivo tipo ir laivo šalies vėliavos, nusidėvėjimo išlaidos priklauso nuo laivo vertės ir naudojamo nusidėvėjimo atskaitymo principo, kelionės išlaidos priklauso nuo greičio, variklio tipo ir t.t., krovinio išlaidos priklauso nuo krovinio tipo ir uostų sąlygų. Įvairios įmonės gali naudoti skirtingus būdus išlaidoms klasifikuoti.

5 dalis.

7 dalis.

Dar dalelė manęs įkelta: 2015-03-13

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 5

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 5

pabandykite atrasti sau penktosios mano mokslinio darbo dalies gerąsias puses.

1. KONTEINERIŲ GABENIMO PROCESO EFEKTYVUMO ANALIZE

Priėmus būtiniausius poįstatyminius aktus, reikalingus tam, kad Lietuvos laivai galėtų plaukioti su šalies vėliava, buvo pradėtas rengti Prekybinės laivybos įstatymas, kurį šalies Parlamentas priėmė 1996 m. rugsėjo 12 dieną. Šis įstatymas sureguliavo santykius, atsirandančius vežant jūrų laivais krovinius, keleivius ir bagažą, naudojant juos buksyravimui, gelbėjimo operacijoms, atliekant jūrų laivų techninę priežiūrą. Šiuo įstatymu nustatyta laivų įgulų komplektavimo tvarka, aptarti krovinių ir keleivių vežimo jūra sutarčių sudarymo, saugios laivybos bei gelbėjimo jūroje klausimai, sureguliuoti darbo santykiai laive bei numatytos garantijos, taikomos jūrininkams, aptarti kiti svarbūs su prekybine laivyba susiję klausimai (Kišonas A. Lietuvos jūrų transporto ir jūrų teisės raida. Prieiga internetu: http://www.straipsniai.lt/laivyba/puslapis/4535).
Lyginant 2008 metus su 2007-ais padidėjo konteinerių krova (2008 m. 3 508 tūkst. t, 2007 m. – 3 009 tūkst. t, pokytis +16,6 %) (Voveris, K. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 2008 metų krovos darbų ataskaita.).
Kroviniai jūra vežami vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 75-2264, Nr. 85-2583), Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584) ir Bendrosiomis krovinių vežimo jūra taisyklių nuostatomis (Žin., 2001, Nr. 34-1141).
Pakrovimo metu asmeninio turto vežėjas turi teisę patikrinti, ar krovinio vertė atitinka nurodytą krovinio kainą. Nesutapus krovinio vertei su nurodyta kaina, siuntėjas savo sąskaita gali pakviesti ekspertą (Bendrosios krovinių vežimo jūra taisyklės. Valstybės žinios, 2001, Nr. 34-1141).
Konteinerių gabenimo proceso efektyvumo analizę sudaro laivo išlaidų ir pajamų analizė.
4 dalis.

6 dalis.

Dar viena dalis įkelta 13 penktadienį: 2015-03-13

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 4

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 4

Kaip ‘pralįstų” mokslinis darbas be įvado, todėl įkeliu susipažinimui ir įvertinimui, naudoti/ne.

ĮVADAS

Konteinerių pervežimai prasidėjo šeštojo dešimtmečio pradžioje, Korėjos karo metais, kai atsirado būtinybė gabenti stambius uždarus karinius krovinius. Konteineriai tuomet buvo 6 pėdų pločio bei aukščio ir 8 pėdų ilgio. Trijų dydžių suma – 20 pėdų – ir buvo pavadinti konteineriai. Iš pradžių konteinerių pervežimų augimo tempai nebuvo dideli, reikėjo projektuoti ir statyti vis naujus laivus, uosto įrangą, specialius terminalus, pritaikyti autotransportą, infrastruktūrą ir t.t. Nors ne visus krovinius galima gabenti konteineriais ir ši serviso rūšis turi savo ribas bei elastingumą, konteinerių pervežimų lyginamasis svoris kaskart didėja (Europa-Azija: konteinerių pervežimai [žiūrėta 2009-04-28]. Prieiga internetu: http://www.jura.lt/2001_03/article08_l.htm).
2000 metais bendras pasaulio prekybos laivyno tonažas siekė 799 mln. t dedveito, o jūra pergabentų krovinių apimtis, apytikriais duomenimis, buvo 5,33 mlrd. tonų. Jau pirmąjį naujojo tūkstantmečio dešimtmetį tarptautinis krovinių pervežimas pagrindinėmis pasaulio transporto arterijomis padidėjo mažiausiai dvigubai, todėl gerokai didesnius krūvius turi pakelti ir konteinerių terminalai (Europa-Azija: konteinerių pervežimai [žiūrėta 2009-04-28]. Prieiga internetu: http://www.jura.lt/2001_03/article08_l.htm).
Šiuo metu gana sparčiai statomi specializuoti konteinerių gabenimo laivai. Pirmosios kartos laivai buvo skirti pergabenti 500-600 konteinerių. Dabar pasaulyje yra maždaug 2,5 tūkst. konteinervežių, kurių bendra kėlimo galia – maždaug 50 mln. tonų (kitais duomenimis, šis rodiklis šiek tiek didesnis), arba 10 proc. pasaulinio tonažo. Tik prasidėjus per devynis tūkstančius konteinerių gabenančių laivų erai, jau yra sukurtas ir 12 tūkstančių TEU laivo dizainas (Europa-Azija: konteinerių pervežimai [žiūrėta 2009-04-28]. Prieiga internetu: http://www.jura.lt/2001_03/article08_l.htm).
Be to, reikia nepamiršti, jog organizuojant konteinerių pervežimus, ypatingą reikšmę turi konteinerių pervežimo kaina. Apskritai skaičiai labai nesiskiria, tačiau klientas visada turi turėti galvoje įvairias tarifų dydžio išlygas. Reikia pasakyti, kad konteinerių pervežimo transokeaniniu maršrutu tarifai irgi nėra kartą ir visam laikui nustatytas dydis. Jie keičiasi, bet apie tai pranešama iš anksto.
Baigiamojo darbo objektas – konteinerinių pervežimų išlaidos, pajamos ir ekonominė nauda.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti konteinerinių pervežimų efektyvumą konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu.
Profesinio bakalauro darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti pagrindines sąvokas, kurios naudojamos laivo reiso ekonomikos įvertinimui;
2. Išanalizuoti pagrindines jūrų transporto išlaidų grupes;
3. Išnagrinėti konteinervežio reiso išlaidų ir pajamų rezultatus.
Šio darbo metodai yra literatūros ir interneto bazių duomenų analizė, statistinių duomenų interpretacija ir jų apibendrinimas.
Profesinio bakalauro darbo struktūra:
1) informacijos šaltinių apžvalga nagrinėjamu klausimu;
2) surinktų duomenų pateikimas ir analizė;
3) darbo rezultatų aptarimas;
4) išvadų ir siūlymų pateikimas.

3 dalis.

5 dalis.

Dar viena mokslinio darbo dalis: 2015-03-13

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 3

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 3

Trečioje mokslinio darbo dalyje pateikiu kompetencijas ir suprantama, kaip be jo – turinį.

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS
Veiklos sritys Profesinės kompetencijos, kurias demonstruodamas studentas siekia baigiamojo darbo tikslų Baigiamajame darbe įrodytos profesinės kompetencijos vieta (psl.)
1. Jūrinio verslo įmonės (padalinio) – laivybos įmonės – kūrimas 1.1. Pasirinkto verslo aplinkos ir galimybių įvertinimas 6 psl.
1.2. Teisės aktų, reglamentuojančių pasirinktą veiklos kryptį, taikymas 8 psl.
2. Rinkos tyrimas 2.1. Naudojimasis įvairiais informaciniais šaltiniais 28 psl.
2.2. Tyrimų duomenų analizė, sisteminimas bei vertinimas, sprendimų priėmimas 22-25 psl.
3. Jūrinio verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas 3.1. Įmonės veiklos vertinimas 25 psl.
4. Jūrinio verslo įmonės veiklos valdymas 4.3. Krovinio gabenimo valdymas 19-21 psl.
4.4. Atstovavimas laivui uoste 18, 22-23 psl.
5. Vadovavimas darbuotojams 5.1. Darbuotojų vaidmens įmonėje suvokimas 12 psl.
5.2. Darbuotojų atranka 8 psl.
5.4. Bendravimas ir bendradarbiavimas 12 psl.
6. Verslo būklės kontrolė 6.2. Informacijos pateikimas apskaitos vartotojams 22-25 psl.
7. Verslo plėtra 7.2. Veikimas tarptautinėje sistemoje 19-21 psl.

Šiame baigiamajame darbe demonstruojamos tokios profesinių veiklos sričių profesinės kompetencijos (1 pav.):

1 pav. Profesinių kompetencijų sąrašas. Šaltinis: Lileikis, S. (2007). Socialinių mokslų profesinio bakalauro darbo rengimo metodiniai nurodymai. KU l-kla.

TURINYS

ĮVADAS 6
1. KONTEINERIŲ GABENIMO PROCESO EFEKTYVUMO ANALIZE 8
1.1 Konteinerių gabenimo proceso ypatumai 9
1.2 Reiso efektyvumo vertinimas
2. KONTEINERVEŽIO „NORASIA ALYA“ REISO REZULTATŲ ANALIZĖ
2.1 “CSAV Norasia” įmonės apibūdinimas
2.2 Konteinervežio „Norasia Alya“ išlaidų vertinimas
2.2 Konteinervežio „Norasia Alya“ pajamų vertinimas
IŠVADOS
SIŪLYMAI
LITERATŪRA
PRIEDAI
2 dalis.

4 dalis.

Dar viena jūreivystės mokyklos mokslinio darbo dalis patalpinta sėkmingai: 2015-03-13

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 2

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 2

Antroje savo darbo dalyje įkėliau summary, juk ne visi studentai geba valdyti užsienio kalbą, susipažinkite, galite panaudoti, tik nepersistenkite.

SUMMARY

Vardas, pavardė

Effective containers carriage analysis according to containers ship ‘Norasia Alya‘

Higher, non-university type, studies graduation paper about containers carriage, its charge and income. This graduation paper consists of 37 pages, 13 pictures, 9 charts, 16 literary items and 1 annex.
The main idea, problem. Total world trade shipping tonnage and freight size constantly grow, as a result special container ships demand is increasing. Moreover, the containers carriage price is also a very significant point.
Research object – the containers carriage charge, income and economical benefit.
Research aim – to analyse the effective containers carriage according to container ship ‘Norasia Alya‘.
Objectives:
1. To ascertain the main notions which are used in the graduation paper;
2. To analyse the main seacraft charges’ groups;
3. To explore the container ship charges and income results.
Research methods – literature and the internet database analysis, statistical data interpretation and generalization.
Conclusions and proposals. All kinds of charges which influence freight price were discussed in this graduation paper. According to the given information, global economical and political situation we can make the conclusion that freight prices will not grow but will be steady. The Baltic region is very promising in containers loading, so Klaipeda seaport containers terminal stations’ operators should use them better and intensify labour there.

1 dalis (pradžia).

3 dalis.

Dalis įkelta ramiai ir be jokių trukdžių: 2015-03-13

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė PRADŽIA

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė PRADŽIA

“Aukštųjų neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas apie konteinerių pervežimą ir su tuo susijusias išlaidas bei pajamas. Darbą sudaro 37 puslapiai, 13 paveikslų, 9 lentelės, 16 literatūros pozicijų, 1 priedas.”

LIETUVOS JŪREIVYSTĖS KOLEGIJA

KATEDRA

Studijų programa: Uosto ir laivybos valdymas
Specializacija: Laivybos valdymas
KONTEINERINIŲ PERVEŽIMŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ KONTEINERVEŽIO „NORASIA ALYA“ REISO PAGRINDU
PROFESINIO BAKALAURO DARBAS
Darbo autorius:
Darbo vadovas:
Recenzentas:

Klaipėda, 2009
SANTRAUKA

(vardas, pavardė)

Konteinerinių pervežimų efektyvumo analizė konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu

Aukštųjų neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas apie konteinerių pervežimą ir su tuo susijusias išlaidas bei pajamas. Darbą sudaro 37 puslapiai, 13 paveikslų, 9 lentelės, 16 literatūros pozicijų, 1 priedas.
Pagrindinė idėja, problema. Bendras pasaulio prekybos laivyno tonažas ir jūra pergabentų krovinių apimtis nuolat auga, todėl didėja specializuotų konteinerių gabenimo laivų paklausa. Be to, reikia nepamiršti, jog organizuojant konteinerių pervežimus, ypatingą reikšmę turi konteinerių pervežimo kaina.
Tyrimo objektas – konteinerinių pervežimų išlaidos, pajamos ir ekonominė nauda.
Darbo tikslas – išanalizuoti konteinerinių pervežimų efektyvumą konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu.
Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti pagrindines sąvokas, kurios naudojamos laivo reiso ekonomikos įvertinimui;
2. Išanalizuoti pagrindines jūrų transporto išlaidų grupes;
3. Išnagrinėti konteinervežio reiso išlaidų ir pajamų rezultatus.
Tyrimo metodai – literatūros ir interneto bazių duomenų analizė, statistinių duomenų interpretacija ir jų apibendrinimas.
Pagrindiniai rezultatai, išvados, siūlymai. Buvo apžvelgti visi bendrųjų išlaidų faktoriai įtakojantys frachto kainas rinkoje. Atsižvelgus į pateiktus duomenis, pasaulinę ekonominę bei politinę padėtį, galima nuspėti, jog artimiausiu metu frachto kainos mažai tikėtina, kad padidės, tačiau ir nebekris, o išliks tokioje pat pozicijoje. Baltijos regionas yra laikomas labai perspektyviu konteinerių krovos atžvilgiu ir Klaipėdos uosto konteinerių terminalų operatoriai turi orientuotis ne į naujų krantinių statybą, bet į geresnį pačių terminalų panaudojimą ir darbo juose intensyvinimą.

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia įkelta gražią dieną: 2015-03-13